Lên đầu trang

Vào giữa trang

Xuống cuối trang
Liên kết

Thống kê
Tổng số truy cập
trong ngày
Đang online:
Quyết định số 4026/QĐ-BYT ngày 20/10/2010
Đăng bởi : Người quản trị Được xem : 888 lần

Quyết định ban hành quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh

 

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4026/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN TRONG LĨNH VỰC KHÁM, CHỮA BỆNH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Chỉ thị số 09/2004/CT-BYT ngày 29/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của các bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây trái với các quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông/bà Chánh Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các vụ, Cục trưởng các cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Website Bộ Y tế;
- Website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB.

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)Nguyễn Quốc Triệu

 

Các file kèm theo
1   -    QD-4026-BYT-Phan-cong-chi-dao-tuyen.doc
2   -    Phan-cong-chi-dao-tuyen-theo-QD-4026.doc
Tin mới khác cùng chuyên mục
Tin cũ hơn cùng chuyên mục
Hotline
Video giới thiệu

Tìm kiếm

Tìm trong chuyên mục

Login
Username
Password

Remember

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  An dưỡng

 

   Copyright © 2015 Bản quyền thuộc về Bệnh viện Điều dưỡng PHCN Trung ương

Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc Nguyễn Văn Chi 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, P.Trường Sơn, TP. Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | Email: dd_phcntu@yahoo.com